ASM logo line - ASM accounting
ASM logo white -ASM accounting services

דוחות כספיים

FINANCIAL REPORTS

ליבת העבודה של משרדי רואי חשבון הינו ביקורת ועריכת דוחות כספיים  לחברות ואלכרי"ם.

הדו"ח כספי המבוקר הינו כלי ניהולי ראשון במעלה הנותן פרטים רבים על מצבו הפיננסי של ארגון ותוצאות העסקיות  של פעולותיו בשנה המדווחת.

הדו"ח הכספי המבוקר כולל מאזן המפרט את נכסיו והתחייבויותיו ויתרת ההון העצמי , דו"ח רווח והפסד הנותן מידע על התוצאה העיסקית לשנת הדו"ח , דו"ח על תזרימי מזומנים מאפשר להעריך את יכולת החברה לייצר מזומנים, לפרוע התחייבויות ועוד.

בנוסף נדרשת כל חברה להגיש, אחת לשנה, לרשות המיסים דיווח על תוצאותיה  העסקיות מותאמות לצרכי מס  דו"ח שנקרא בשם דו"ח התאמה לצרכי מס . 

משרדנו כולל צוותרחב ומיומן בכל הקשור לביקורת ועריכת  לדו"חות כספיים ולדיווחים חשבונאיים נוספים לעסקים, חברות ואלכ"רים. מה שהופך אותנו לבחירה אופטימאלית לחברות ועמותות המחפשות גוף מקצועי, אמין ועם המשאבים הנכונים לספק שירות מדויק ונטול פשרות, לצד הענקת יחס אישי ומותאם אישית לכל לקוח.

משרדנו מתמחה בביצוע דו"חות כספיים לרוב מגזרי הפעילות והענפים במשק: מסחר, תעשיה, שירותים ושיווק, כלכלה, כספים ,הייטק, בנייה, נדל"ן, עמותות, מלכ"רים, שותפויות ומקצועות חופשיים.

בעלי השליטה (מעל 10% אחזקה ישירה  או עקיפה במניות החברה ) נדרשים גם הם במקביל להגשת דו"ח החברה לרשות המיסים להגיש דו"ח אישי על הכנסותיהם. לכל בעל שליטה ישנו תיק אישי ברשויות המס והוא נישום לכל דבר וענין.

משרדנו נותן שרות מלא לבעל השליטה הכולל ליווי מקצועי והגשת דוחות לרשות המיסים.

חבילת שרותים מלאה לחברה

 • פתיחת "עוסק מורשה"
 • פתיחת תיק במס הכנסה
 • פתיחת תיק ניכויים
 • דוחות כספיים שנתיים (מאזן מבוקר)
 • יעוץ וליווי בנושאי מיסוי שוטפים
 • דוח אישי לבעל\בעלי השליטה בחברה
 • הנהלת חשבונות (אופציה)
 • חשבות שכר ( אופציה)

חבילת שרותים מלאה לחברה

 • פתיחת "עוסק מורשה"
 • פתיחת תיק במס הכנסה
 • פתיחת תיק ניכויים
 • דוחות כספיים שנתיים (מאזן מבוקר)
 • יעוץ וליווי בנושאי מיסוי שוטפים
 • דוח אישי לבעל\בעלי השליטה בחברה
 • הנהלת חשבונות (אופציה)
 • חשבות שכר ( אופציה)

חבילת שרותים מלאה לאלכ"ר

 • רישום במע"מ
 • פתיחת תיק במס הכנסה
 • פתיחת תיק ניכויים
 • דוחות כספיים שנתיים (מאזן מבוקר)
 • דו"ח מילולי לרשם העמותות
 • טיפול באישור "ניהול תקין"
 • הנהלת חשבונות (אופציה)
 • חשבות שכר (אופציה)
 • טיפול הוצאות אישור מוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46)

חבילת שרותים מלאה לאלכ"ר

 • רישום במע"מ
 • פתיחת תיק במס הכנסה
 • פתיחת תיק ניכויים
 • דוחות כספיים שנתיים (מאזן מבוקר)
 • דו"ח מילולי לרשם העמותות
 • טיפול באישור "ניהול תקין"
 • הנהלת חשבונות (אופציה)
 • חשבות שכר (אופציה)
 • טיפול הוצאות אישור מוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46)