ASM logo line - ASM accounting
ASM logo white -ASM accounting services

שירותי המשרד

OUR SERVICES

השותפים במשרד בעלי נסיון רב במתן שרות למגוון רחב של סוגי עסקים.
מומחים בתחום המיסוי. המומחיות שלנו נגזרת
מידע שנצבר לאורך שנים, מלמידה מעמיקה
וחשיבה רעננה ויצירתית.

דוחות כספיים

 • ביקורת והכנת דוחות כספיים מבוקרים לחברות ועמותות (מלכ"רים)
 • הכנת דוח אישיים לרשויות המס לעצמאיים .
 • הכנת דוח אישיים לרשות המיסים לבעלי הכנסות גבוהות, בעלי שליטה , בעלי נכסים בחו"ל
 • הכנת דו"ח אישיים לרשות המיסים לתושבי חוץ עם פעילות עיסקית בישראל
 • הכנת דוחות לשותפויות לצרכי ניהול וצרכי מס

תכנון מס, יעוץ מס וייצוג מול רשויות המס השונות

נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר קבע כי "זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהינה עתירות מס."
תפקידו של רואה החשבון הינו לתכנן עבור הלקוח כיצד ניתן, בצורה חוקית, להפחית
את חבות המס ולאפשר ללקוח למקסם את זכויותיו לפי החוקים ותקנות המס.
האמור מתאים גם במקרה של עיסקה חד פעמית, שינוי במעמד תושבות ועוד.

טיפולים מול רשות המיסים

 • פתיחת תיקים ברשויות המס וביטוח לאומי כולל פתיחת תיק ניכויים . לחברות עוסקים מורשים ומלכרי"ם .
 • ייצוג נישומים מול רשוייות המס כולל בדיוני שומות.
 • טיפול בהליכי מס שונים כגון העברת נכסים תמורת מניות ( סעיף 104א).
 • השגת אישורים לפי סעיף 46 למוסדות ציבור.
 • שומות עצמיות למס שבח .
 • טיפול בהסדרת נושא תושבות לתושבים חוזרים ("תושב חוזר ותיק")
 • טיפול בהחזרי מס לשכירים
 • טיפול בהחזרי ביטוח לאומי לשכירים בעלי הכנסות גבוהות